KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: DR. AYŞEGÜL SİVRİ

DR. AYŞEGÜL SİVRİ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek isteriz:

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amaçları uyarınca işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin aktarılması çerçevesinde kişisel verileriniz; yurt içinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere web sitemiz yoluyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.aysegulsivri.com web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak “Barbaros Mahallesi, Ak Zambak Sokak, Uphill Court 1B No:3A İç Kapı No:107 Ataşehir, İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya mail adresiniz üzerinden info@aysegulsivri.com adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yeni Bir Sen Keşfet


Yeni Bir Sen Keşfet
Bize UlaşınBarbaros Mah. Ataşehir, Türkiye

Hafta içi: 10.00 – 18.00 Cumartesi: 12.00 – 17.00

© Copyright 2023. Tüm Hakları Saklıdır.